adobestock_36722821_wm-2

Výskum a vývoj

Laboratórium explantátových kultúr spoločnosti PROGREEN s.r.o. je v súčasnej dobe zamerané , najmä na komerčné množenie ekonomicky významných druhov ovocných drevín, rôznych druhov podpníkov, energetických rastlín vhodných ako obnoviteľný zdroj energie pre produkciu biomasy.
Množenie spočíva vo využívaní špecifických kultivačných médií s obsahom rastových regulátorov, stimulujúcich u rastlinných explantátov tvorbu rôznych fyziologických štruktúr. Najpoužívanejším spôsobom na množenie rastlín na našom pracovisku je metóda mikropropagácie.

Zakladanie sadov

Zakladaním ovocných sadov sa zaoberáme od roku 2014. V tomto roku bol taktiež vysadený náš prvý orechový sad v Skalici. Na výsadbu tohto orechového sadu sme získali finančné prostriedky z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Ide o sad s rozlohou 10ha. Vzhľadom na veľký úspech pri realizácii tohto diela sme sa začali výsadbe ovocných sadov venovať intenzívnejšie. V roku 2016 sme sa podieľali na výsadbe ďalšieho orechového sadu v Borovciach . Tento orechový sad má rozlohu 4ha a je realizovaný ako reprezentatívny orechový sad v ktorom boli uplatnené všetky vhodné agrotechnické postupy.

adobestock_36722821_wm-2

Realizácia zelene

Zakladaniu zelene sa venujeme od roku 2010, kedy sme realizovali väčšinou menšie záhradky prípadne firemné areály. V súčastnosti sme našim klientom schopný ponúknuť široké spektrum služieb v oblasti súkromnej a verejnej zelene, mestskej a sídelnej zelene, krajinného inžinierstva a biotechnické opatrenia ako výsadby vetrolamov alebo odvodňovacích pásov, zalesňovanie a výsadby exponovaných miest.