Zakladanie sadov


Je to najlepšie rozhodnutie, ktoré môžte urobiť

zakladanie-sadov1

Príprava

Za najdôležitejšiu časť všetkých krokov vedúcich k úspešnej výsadbe ovocných sadov patrí dôkladná príprava projektu. V tejto fázy sa rozhodne nielen o vhodnom postupe výsadby, ale hlavne o samotnej uskutočniteľnosti realizácie.

zakladanie-sadov-2

Výsadba

Výsadba teda realizácia založenia ovocného sadu. Ide o fázu počas ktorej sa úzko spolupracuje s investorom. Táto fáza je založená predovšetkým dôkladnej kontrole vykonaných prác a dôslednom dodržiavaní zvolených agrotechnický postupov.

zakladanie-sadov-3

Údržba

Fáza údržby vysadeného ovocného sadu sa dá rozdeliť do dvoch kategórií. Jednou z nich je údržba hneď po výsadbe a druhou následnou je údržba v nasledujúcich rokoch po výsadbe. Okrem samotného založenia a výsadby ovocného sadu, ponúkame aj práce zahŕňajúce ich údržbu.

 

Odborná konzultácia

Samotnej realizácii vždy predchádza konzultácia, na ktorej nás klient oboznámi so svojim zámerom a požiadavkami na výsadbu ovocného sadu. Po spoločnej dohode predbežne klientovi navrhneme vhodné riešenie založenia sadu a oboznámime ho s následným postupom prác. Odborná konzultácia zahŕňa aj samostatnú terénnu obhliadku vybranej lokality.

 

Štúdia uskutočniteľnosti

Štúdiou uskutočniteľnosti sa získa nielen relevantný podklad pre rozhodnutie investora o začatí prác, ale predovšetkým ide o podklad samotnej uskutočniteľnosti úspešnej realizácie diela.
Táto štúdia zhŕňa všetky potrebné prieskumy, medzi ktoré patria predovšetkým geologický, pedologický a klimatický prieskum.

 

Príprava realizačného projektu

Po rozhodnutí investora o realizácii projektu a po vyhodnotení štúdii uskutočniteľnosti sa po dohode s investorom vypracuje realizačný projekt. Tento realizačný projekt zahŕňa všetky podrobnosti výsadby, výsledky prieskumov, ale aj výber druhovej a odrodovej skladby. Ide o ucelený podklad pre realizáciu výsadby ovocného sadu.

 

Vybavenie náležitých povolení

V tomto kroku ide o vybavenie všetkých potrebných povolení, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou pre realizáciu projektu. Vzhľadom na to, že každý projekt je jedinečný je potrebné tento krok zabezpečovať nielen s dôkladnou časovou rezervou, ale ide o sprostredkovanie komplexných služieb pre výsadbu ovocného sadu.

 

Predvýsadbová príprava pôdy

V rámci tohto kroku je na základe výsledkov rozborov realizačného projektu navrhnutý vhodný postup pri predvýsadbovej príprave pôdy. Vo všeobecnosti pôjde o hlbokú orbu spolu so zapracovaním potrebných živín do pôdy a následne o úpravu pôdy do požadovaného stavu vhodného pre výsadbu drevín.

 

Výsadba

Samotná výsadba bude realizovaná podľa podkladov z realizačného projektu. Pred výsadbou je potrebné geodetické zameranie vybraných jedincov a zameranie zvoleného výsadbového sponu. Po tomto vytýčení sa môže začať výsadba ovocných rastlín do vopred pripravených výsadbových jám. Podľa vypracovaného projektu bude v tejto fázy taktiež realizovaná závlaha.

 

Realizácia ochranných opatrení

Medzi základné ochranné opatrení patrí osadenie kolov, uväzovanie ovocných rastlín a taktiež aplikácia ochrany proti ohryzu zverou. Prípadne realizácia všetkých ďalších opatrení navrhnutých v realizačnom projekte.

 

Odovzdanie diela do užívania

Po ukončení realizačných prác sa spolu s investorom prejde zadanie projektu a po ich splnení a obhliadke sa dielo odovzdá do užívania. Tento krok taktiež zahŕňa vybavenie všetkých potrebných povolení pre užívanie ovocného sadu.

 

Odburiňovanie

V prvých rokoch po výsadbe je najdôležitejšou pracovnou operáciou v rámci povýsadbovej starostlivosti odburiňovanie ovocných výpestkov. Odburiňovanie prebieha buď chemicky alebo mechanicky. Vhodný postup záleží od konkrétneho ovocného sadu s prihliadnutím na nároky investora.

 

Prihnojovanie

Medzi ďalšie dôležité pestovateľské opatrenia po výsadbe patrí prihnojovanie. Správne zvolená dávka a druh živín je veľmi dôležitý z hľadiska ďalšieho rastu ovocných drevín. Na základe našich skúseností odbornosti a výsledkov rozborov z projektovej časti vhodne zvolíme dávku aj čas prihnojovania.

 

Rez

V prvých rokoch po výsadbe je veľmi dôležitý výchovný rez ovocných drevín z hľadiska správneho tvarovania koruny. Jednotlivé druhy ovocných drevín vyžadujú nielen špecifické spôsoby rezu, ale aj obdobie kedy je tento rez vhodné vykonávať.

 

Sezónne práce

Vysadený ovocný sad sa nezaobíde bez pravidelnej starostlivosti, pričom práce vykonávané na jar môžu byť odlišné od tých vykonávaných na jeseň. Medzi hlavné doplnkové práce patrí kontrola úväzkov, odnímanie chráničiek a ich opätovné aplikovanie.

Možnosti financovania


Založenie ovocného sadu vyžaduje nemalé investície. Na financovanie projektu treba myslieť hneď od začiatku plánovania projektu. Spoločnosť PROGREEN Vám zároveň so štúdiou uskutočniteľnosti pripraví možnosti financovania Vášho projektu, či už zo zdrojov Európskej únie alebo iných. Poskytneme Vám pomoc a súčinnosť pri získavaní týchto finančných prostriedkov.