Výskum a vývoj


Pretože chceme zmeniť svet

Výskum a vývoj

Laboratórium explantátových kultúr spoločnosti PROGREEN s.r.o. je v súčasnej dobe zamerané , najmä na komerčné množenie ekonomicky významných druhov ovocných drevín, rôznych druhov podpníkov, energetických rastlín vhodných ako obnoviteľný zdroj energie pre produkciu biomasy.
Množenie spočíva vo využívaní špecifických kultivačných médií s obsahom rastových regulátorov, stimulujúcich u rastlinných explantátov tvorbu rôznych fyziologických štruktúr. Najpoužívanejším spôsobom na množenie rastlín na našom pracovisku je metóda mikropropagácie. Mikropropagácia spočíva v niekoľkých plynulo na seba nadväzujúcich postupov:
– Iniciácia
– Multiplikácia
– Rizogenéza
– Aklimatizácia.

Iniciácia

Iniciácia je proces zavedenia rastlinného explantátu z vonkajších podmienok do sterilného prostredia. Tomuto kroku predchádza dôsledná sterilizácia rastlinného explantátu s využitím chemických dezinfekčných prostriedkov, s rôznou koncentráciou a dobou expozície.

Rizogenéza

Rizogenéza je proces tvorby koreňovej sústavy, za využitia mikrovýhonkov z predchádzajúceho procesu, pasážovaných na kultivačné médiá so zvýšením obsahom rastlinných regulátorov.

Multiplikácia

Štádium multiplikácie spočíva v prenose zavedených explantátov, na kultivačné médium, so zvýšeným obsahom rastových regulátorov, zo skupiny cytochinínov. Výsledkom celého procesu mikropropagácie, je tvorba veľkého počtu mikrovýhonkov

Aklimatizácia

Prenos do vonkajšieho prostredia, spočíva v presadení rastlín s vyvinutým koreňovým systémom do pôdy. Následne musí byť rastlina, počas nevyhnutne dlhej doby, držaná v prostredí s vysokou vzdušnou vlhkosťou. Vitálne rastliny, ktoré vykazujú aktívny rast, sú prenesené do skleníka, kde sa aklimatizujú.